Algemene Voorwaarden

Bepalingen voor het lidmaatschap

 1. Betaling van het lesgeld dient onder alle omstandigheden bij vooruitbetaling te geschieden.
  Betalingen geschieden per automatische incasso.
 2. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Sportcentrum Life B.V. om doorlopende incasso-opdrachten testuren naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekeningaf te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sportcentrum Life B.V.
 3. Sportcentrum Life B.V zal op de volgende datum incasseren. De 28e als u een jaarabonnement heeft afgesloten. Bij een vier wekelijks abonnement wordt de 1e keer het bedrag verrekend naar datum van inschrijving tot de datum van de eerst aankomende periode van vier weken. Als dit in het weekend valt zal de eerst volgende werkdaggeïncasseerd worden. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 4. Een bij het sportcentrum aangegaan lidmaatschap moet per email of schriftelijk per post worden opgezegd, indien een lid geen verdergebruik wenst te maken van het lidmaatschap. Zo niet dan loopt het lidmaatschap gewoon door. Opzegging kan pas geschieden wanneer het achterstallige lesgeld is voldaan.
 5. U kunt ieder moment bij ons opzeggen: u heeft aansluitend twee betalingsperioden opzegtermijn. Betalingen uitsluitend per automatisch incasso. Het lidmaatschap kan alleen per email of schriftelijk per post worden opgezegd .
 6. Restitutie van betaalde lesgelden wordt nooit verleend.
 7. Tijdens ziekte wordt vanaf de dag dat het sportcentrum een doktersverklaring ontvangen heeft het lesgeld stopgezet.
 8. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan een ander worden overgedragen of verkocht.
 9. De datum van inschrijving geldt als begin van het lidmaatschap. De lidmaatschapsbetaling voor een betalingsperiode dient altijd vooraf te geschieden.
 10. Het sportcentrum noch de leiding daarvan zijn aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen, beschadiging daarvan ofeventuele ongevallen welke het lid kunnen overkomen.
 11. Het sportcentrum is gesloten op officiële feestdagen. De sluitingstijden geven geen enkele reductie op de betalingen van het lesgeld.
 12. Het sportcentrum behoudt zich het recht voor openingstijden te veranderen en van instructeurs te wisselen.
 13. Minderjarige personen (beneden 18 jaar) kunnen uitsluitend worden ingeschreven door één van de beide ouders of wettigevertegenwoordiger/ster.
 14. Bij gebruikmaking van de sportruimten en/of machines dient u zowel zaalschoeisel als een handdoek te gebruiken.
 15. In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist Sportcentrum Life B.V.
 16. Het niet naleven van de huisregels kan tot intrekking van het lidmaatschap leiden.
 17. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie van Sportcentrum Life B.V.